Arbejdsmedicin
Aarhus Universitetshospital
Palle Juul-Jensens Boulevard 35 (postadresse 99)
Indgang C, plan 1
Krydspunkt C 107
DK-8200 Aarhus N
Tlf: +45 7845 0900
- (man-fre: kl. 8-14.30)
Fax: +45 7845 0901
auharb@rm.dk

Arbejdsmedicin
Regionshospitalet Herning
Gl. Landevej 53M
(postadresse 61)
7400 Herning
Tlf: +45 7843 3500 (8-15)
Fax: +45 7843 3518
arbejdsmedicin@vest.rm.dk
Vestliv

Projekt VestLiv


Ringkøbing befolkningskohorten
Et forløbsstudie af sammenhængen mellem social status og helbred

 

Projekt VestLiv er et af klinikkens største forskningsindsatser. Studiet er et forløbsstudie, startet i 2004 og følger derefter de unge hele livet.

Læs mere på projektets egen hjemmeside www.vestliv.dk

Formål:
Det danske folkesundhedsprogram 2002-10 har som mål at reducere social ulighed i sundhed og sygelighed. For at realisere dette er det nødvendigt at afdække de forhold, der skaber og fastholder uligheden. Vi ved i dag, at det ikke kun drejer sig om levestils/sundhedsvaner. Formålet med projektet er at afdække årsagsveje af betydning for social ulighed i helbred.

Studiegruppe:
Projektet tager afsæt i to ungdomskohorter. Deltagerne i undersøgelsen er alle fra årgangene 1983 og 1989 fra det tidligere Ringkøbing amt.

Metode:
Der er tale om en langsigtet befolkningsundersøgelse med særlig fokus på betydningen af sociale og psykologiske forhold. De ca. 7000 deltagere i projektet, der ved første spørgeskemundersøgelse i 2004 var 15 og 20 år gammle, følges gennem deres livsforløb primært gennem spørgeskemaer hvert 5. år. Ved projektets start blev der endvidere indhentet oplysninger fra forældrene til årgang 1989. Eftersom de senere ungdomsår betragtes som en særlig kritisk periode, overgangen fra skolelivet til videreuddannelse/arbejdslivet, modtager deltagere fra årgang 1989 det første opfølgningsspørgeskema allerede efter 3 år, når de bliver ca. 18 år i 2007. Af samme grund er supplerende interviewundersøgelser af mindre grupper fra årgang 1989 også blevet foretaget med fokus på uddannelses- og fremtidsplaner.
To ungdomskohorter er valgt, da dette tillader undersøgelser af: 1) betydningen af forhold i barndom og ungdom for nuværende og fremtidige helbred, 2) betydningen af forhold i ungdommen og voksenalderen for helbred, mens der justeres for barndomsforhold, og 3) selektionseffekter, dvs. betydningen af helbred/trivsel for social mobilitet, hvilket er særlig relevant i overgangen fra skolealderen til arbejdslivet.
Via spørgeskemaerne indhentes oplysninger om forældres uddannelse, erhverv og økonomi, familiestruktur, relationen mellem forældre og børn, stress påvirkninger og håndtering af disse, personlige ressourcer, forhold vedr. skole, arbejdsmiljø og bopælsområde, socialt netværk og støtte, biologiske forhold såsom fødselsvægt, samt sundhedsadfærd og sundheds- og trivselsindikatorer.
Studiet er et samarbejdsprojekt mellem Regionshospitalet Herning og Aarhus Universitet. Der er tale om et tværfagligt projekt med deltagelse af forskere indenfor sociologi, antropologi, psykologi, socialmedicin og arbejdsmedicin. Et Ph.d.-projekt er også tilknyttet projektet.

Resultater/konklusioner:
Ved første spørgeskemarunde blev der generelt opnået tilfredsstillende svarprocenter, f.eks ca. 85% for årgang 1989. Analyser af disse tværsnitsdata er igangsat. Udvalgte deskriptive resultater kan ses på projektets hjemmeside. Der arbejdes i øjeblikket på artikler vedrørende unges uddannelsesvalg samt sammenhænge mellem social status, baseret på forældrenes uddannelse og indkomst, og negative livsbegivenheder, stress og stresshåndtering. Den overordnede foreløbige konklusion er, at unge fra den vestlige del af Region Midtjylland generelt trives og har det godt. Samtidig er der indikationer på en vis social skævhed, således at højere social status er forbundet med eksempelvis bedre selv-vurderet helbred og mindre stress.

 


Læs mere på VestLivs hjemmeside:
vestliv.dk

 

Læs udvalgte resultater fra spørgeskema 2004, årgang 1989

Ny Forskning

Forældres indkomst smitter af på børnenes helbred. Læs mere her!

This page load time was 0.027 seconds
Website by TinX/dk a|s - www.tinx.dk